fbpx
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W WYDARZENIU
HOBBY CHALLENGE

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie ma charakter edukacyjno-artystyczny.
 2. Wydarzenie odbywa się dnia 26 października 2023 w godzinach 10:00-15:00, w Hangarze Czyżyny – Osiedle 2 Pułku Lotniczego 26 a, 31-869 Kraków.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Inteligentna Małopolska Kazimierza ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków oraz FabLab Małopolska ul. Królewska 65a, 30-081 Kraków, tel. 665770994 lub 665770995, www.fablabmalopolska.pl ; e-mail: fablab@fablabmalopolska.pl.

§ 2
Warunki uczestnictwa w wydarzeniu

 1. Warunkiem korzystania z wydarzenia jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie. Brak przestrzegania poniższego Regulaminu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb porządkowych celem usunięcia korzystającego z wydarzenia lub podjęcia innych działań mających na celu powstrzymanie naruszenia Regulaminu.
 2. Wejście na teren, na którym odbywa się wydarzenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do korzystania z wydarzenia.
 3. Wydarzenie jest ogólnodostępne i korzystanie z nich jest nieodpłatne. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wydarzenia wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna, który ponosi jednocześnie odpowiedzialność za szkody i wypadki poczynione przez siebie jak i przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.
 4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania poleceń i instrukcji wydawanych przez osoby prowadzące wydarzenia ze strony Organizatora.
 5. Przebywanie na terenie wydarzenia osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych o podobnym działaniu jest zabronione. Zabronione jest również spożywanie napojów alkoholowych, zażywanie środków odurzających lub innych o podobnym działaniu na wydarzeniu.
 6. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia wszelkich materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, petard, zimnych ogni, rac, noży oraz używania otwartego ognia.
 7. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia oraz pozostawiania resztek jedzenia lub picia.
 8. Udział w wydarzeniu oznacza zgodę na utrwalenie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie, wizerunku Uczestnika, oraz wizerunku dziecka / dzieci pozostających pod jego opieką,. Użytkownik tym samym wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, oraz wizerunku dziecka / dzieci pozostających pod jego opieką, na zasadach opisanych w Regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, oraz wizerunku dziecka / dzieci pozostających pod jego opieką, we wszelkich materiałach wydawanych i rozpowszechnianych, w każdej formie lub technice, w tym w formie fotografii, w Internecie, w wydawnictwach Organizatora w celu promocji działalności statutowej Organizatora, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora oraz profilu Organizatora na portalach społecznościowych oraz na rozpowszechnienie wizerunku w celu promocji wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej wydarzenia, materiałach i kanałach online oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w wydarzeniu.
 9. Dane osobowe użytkownika oraz dziecka / dzieci pozostających pod opieką uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres: fablab@fablabmalopolska.pl.
 11. Organizator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez email: fablab@fablabmalopolska.pl , lub telefonicznie tel. 665770995.
 12. Organizator informuje, że przetwarzane będą następujące kategorie danych użytkowników: wizerunek.
 13. Zabrania się wszelkich zachowań obscenicznych, używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, rasistowskich lub innych naruszających lub mogących naruszać prawa osobiste oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nawoływania do konfliktu na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, jak również wszelkich zachowań godzących w normy społeczne i obyczajowe.
 14. Zabrania się uszkadzania, niszczenia oraz kradzieży elementów stojących na terenie wydarzenia.
 15. Służby porządkowe Organizatora oraz służby porządkowe miejskie mają prawo do usunięcia z terenu wydarzenia osoby naruszające postanowienia Regulaminu lub podjąć inne odpowiednie działania mające na celu powstrzymanie naruszenia postanowień Regulaminu.
 16. W przypadku zauważenia zagrożenia osoby korzystające z instalacji powinny:
  •  natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne o zagrożeniu:
   112 – CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
   986 – STRAŻ MIEJSKA (723 986 112 – SMS interwencyjny)
   997 – POLICJA
   998 – STRAŻ POŻARNA
   999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
  • stosować się do poleceń informacyjnych, komunikatów wydawanych przez służby porządkowe i informacyjne,
  • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez podmioty trzecie prowadzące działalność w okolicach wydarzenia, w tym za oferowane przez nie usługi czy też dostawy.
 18. Regulamin wydarzenia zamieszczony jest na stronie www.fablabmalopolska.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
KONTAKT
ul. Królewska 65A, 30-081 Kraków
665 770 994 lub 665 770 995
Pn- Pt: 8:00 - 18:00, a czasem do wieczora!
PRZYDATNE LINKI
NEWSLETTER