fbpx
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W WYDARZENIU SPORTOWYM
KOCHAM POLSKĘ OD MAŁEGO

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu Sportowym KOCHAM POLSKĘ OD MAŁEGO w postaci rywalizacji w biegu przełajowym na orientację z zadaniami.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest uprzednie zgłoszenie oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu wydarzenia.
 4. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do znajomości i pełnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Inteligentna Małopolska Kazimierza ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków oraz FabLab Małopolska ul. Królewska 65a, 30-081 Kraków, tel. 665770994 lub 665770995, www.fablabmalopolska.pl ; e-mail: fablab@fablabmalopolska.pl.

§ 2
Cele wydarzenia

 1. Celem Organizatora jest propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizację Wydarzenia Sportowego, integrację międzypokoleniową i międzynarodową oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz rozwijanie umiejętności z zakresu nawigacji w terenie.

§ 3
Terminy i miejsca zawodów

 1. Przełajowy bieg na orientację z zadaniami odbędzie się w dniu 18.11.2023r. oraz 19.11.2023.
 2. Miejscem rozgrywania zawodów jest Lasek Krzyszkowicki koło Wieliczki.
 3. Biuro Zawodów – Lasek Krzyszkowicki dojazd/dojście od ul. Blacharskiej. Zawodnicy zgłaszają się do biura zawodów najpóźniej 15 minut przed startem.
 4. Godzina rozpoczęcia: 9.30.
 5. Długość trasy: około 1,5 km.

§ 4
Warunki uczestnictwa

 1. Start parami lub zespołami – każdy zawodnik z zespołu musi stawić się razem przy każdym punkcie kontrolnym oraz na mecie.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu osób nieletnich odbywać się może tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Do zgłoszenia wymagane jest oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w zawodach sportowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania Uczestnika, nieprzestrzegania przez niego Regulaminu oraz bezpośrednich komunikatów Organizatora.

§ 5
Trasy, mapy

 1. Mapy użyte do zaprojektowania tras są wykonane wg zasad biegów na orientację.
 2. Forma zawodów to klasyczna trasa do Biegu na Orientację, z punktami potwierdzanymi według zadanej kolejności.
 3. Trasy zostaną narzucone i przypisane zgodnie z kategorią wiekową.

§ 6
System potwierdzania punktów kontrolnych

 1. Potwierdzenie punktów kontrolnych będzie odbywać się za pomocą stacji kontrolnej umieszczonej przy punkcie, każdy zawodnik startuje z chipem, który służyć mu będzie do potwierdzania punktów kontrolnych na trasie.
 2. Na każdego uczestnika przypada jeden chip i mapa
 3. Do sklasyfikowania zawodnika konieczne jest potwierdzenie obecności na co najmniej 3 punktach kontrolnych we właściwej kolejności, brak właściwego potwierdzenia punktu będzie skutkował naliczeniem kary minutowej o wartości wskazanej na mapie .

§ 7
Zgłoszenia

 1. Ostateczny termin zgłaszania uczestników na zawody upływa 16.11.2023 o godz. 10.00. Organizator będzie przestrzegał terminu zgłoszeń ze względu na wydrukowanie odpowiedniej ilości map.
 2. W biurze zawodów możliwe są zmiany związane z wykreśleniem zawodnika lub dopisaniem nowych zawodników.

§ 8
Opłaty

 1. Udział w biegu jest bezpłatny.
 2. O ewentualnym odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej i w mediach społecznościowych.

§ 9
Wyniki

 1. Wyniki zostaną opublikowane przez organizatora po zawodach, przewiduje się dekoracje 3 pierwszych miejsc.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Wypełnienie formularza zapisów przez uczestnika oraz przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika Biegu na orientację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na poddanie się wymaganiom niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO).
 2. Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz podmiotów z nim powiązanych, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radio telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także na rzecz swoich współpracowników i podmiotów z nim powiązanych, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
  nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością współorganizatorów i partnerów biegu. Uczestnik oświadcza, że Organizator,
  ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

§ 11
Inne informacje

 1. Niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich od momentu pobrania mapy przez zawodnika.
 2. Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i uszkodzone w trakcie trwania zawodów.
 4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
 5. Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie we własnym zakresie i w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów.
 7. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w biurze zawodów.
 8. Zabrania się zaśmiecania w rejonie centrum zawodów.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych (zaznaczonych na mapie kolorem oliwkowym lub czerwonym kreskowaniem).
 10. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 12. O wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

https://www.fablabmalopolska.pl/wp-content/uploads/2023/10/Logo-Malopolska-320x166.png
https://www.fablabmalopolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/FIM-320x121.png
KONTAKT
ul. Królewska 65A, 30-081 Kraków
665 770 994 lub 665 770 995
Pn- Pt: 8:00 - 18:00, a czasem do wieczora!
PRZYDATNE LINKI
NEWSLETTER